Waterwoordenboek

Uitleg van woorden op het gebied van water. 

Ecologie

De ecologie bestudeerd de relaties tussen organismen, populaties, levensgemeenschappen en hun milieu. 

  • Een organisme is een levend wezen. In principe is elk levend wezen met een eigen metabolisme een organisme. Metabolisme betekent stofwisseling, waarmee het geheel van alle processen binnen een organisme wordt bedoeld. Als men over een organisme spreekt, wordt hier een enkel individu mee bedoeld. Dit hoeft niet per se een mens of dier te zijn, er zijn namelijk nog veel meer andere soorten organismen.
  • Een populatie is een groep dieren in hetzelfde gebied van dezelfde soort.

Natuurvriendelijke oever

Een oever met een ondiepe 'natte' zone die oever- en watervegetatie de kans biedt zich te ontwikkelen en een natuurlijk thuis biedt aan (water)dieren en vogels.

Peilbesluit

Het peilbesluit is een wettelijk bepaald instrument uit de Waterwet. Bij het opstellen van het peilbesluit maken we afwegingen. We kijken naar hoe we wateroverlast en droogte kunnen voorkomen, hoe we de kwaliteit van water kunnen beschermen en verbeteren en wat belangrijk is voor bijvoorbeeld landbouw en recreatie.

Stuw

Een stuw is een vaste of beweegbare afdamming tussen 2 wateren. Als de waterstand boven een bepaalde hoogte komt, dan loopt de stuw over, of openen de deuren. Zo blijft het water op het gewenste peil.

Vismigratie

Vis moet kunnen zwemmen. Een gezond leefmilieu met voldoende paai-, opgroei-, voedsel- en overwinteringsgebieden is van levensbelang voor vissen. Minstens zo belangrijk is dat vissen ongehinderd heen en weer kunnen zwemmen tussen deze gebieden.

Vispassage

In trektochten die vissen maken, komen zij stuwen tegen. Hierdoor kunnen zij niet verder zwemmen en bepaalde gebieden niet bereiken. Door trappen te bouwen langs of over de stuwen, zorgt Noorderzijlvest dat de vissen niet gehinderd worden.

  • Een stuw is een vaste of beweegbare afdamming tussen 2 wateren. Als de waterstand boven een bepaalde hoogte komt, dan loopt de stuw over, of openen de deuren. Zo blijft het water op het gewenste peil.

Heb je gevonden wat je zocht?