Het Paterswoldsemeer is één van de 15 KRW waterlichamen binnen het beheergebied van Noorderzijlvest. Het meer voldoet nog niet aan de KRW-doelen. Deze doelen moeten in 2027 bereikt zijn.

Watersysteemanalyses

Om de kwaliteit te kunnen bepalen worden Watersysteemanalyses (WSA) uitgevoerd. Zo’n analyse vertelt ons wat de kwaliteit van het watersysteem is en hoe deze is te verbeteren.

Een goede watersysteemanalyse maakt duidelijk aan welke knoppen het best gedraaid kan worden om een verbetering te realiseren. Ook wordt inzichtelijk welke obstakels er eventueel nog zijn om de KRW-doelen te halen.

Tabel kwaliteitselementen Paterswoldsemeer

De tabel kwaliteitselementen Paterswoldsemeer laat zien op welke biologische en fysisch chemische onderdelen het meer wordt beoordeeld. In de tabel wordt aangegeven in hoeverre het per element gestelde doel wordt gehaald (slecht, ontoereikend, matig, goed). Voor het Paterswoldsemeer zijn vooral de biologische onderdelen nog niet op orde.

Tabel kwaliteitselementen Paterswoldsemeer - biologie

BiologieGEP20092015201920222027
Macrofauna (EKR)≥ 0,45OntoereikendGoedMatigMatigGoed
Overige waterflora (EKR)≥ 0,20OntoereikendSlechtOntoereikendMatigGoed
Vis (EKR)≥ 0,50OntoereikendSlechtSlechtSlechtGoed
Fytoplankton (EKR)≥ 0,60MatigMatigMatigMatigGoed

Tabel kwaliteitselementen Paterswoldsemeer - algemeen fysische chemie

Algemeen fysische chemieGEP2009201520192022 2027
Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)≤ 0,09MatigGoedGoedGoedGoed
Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)≤ 1,30MatigGoedGoedGoedGoed
DIN (winterperiode) (mg N/l)DIN (winterperiode) (mg N/l)NVTNVTNVTNVTNVTNVT
Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)≤ 200GoedGoedGoedGoedGoed
Temperatuur (max. waarde) (gr. C) ≤ 25,0GoedGoedMatigGoedGoed
Zuurgraad (zgm) (-)7,5 - 8,5OntoereikendSlechtGoedGoedGoed
Zuurstofverzadiging(sgraad) (zgm) (%)60 - 120GoedMatigMatig Goed
Doorzicht (zgm) (m)≥ 0,90GoedMatigMatig Goed

Toelichting bij tabel kwaliteitselementen Paterswoldsemeer

De water- en oeverplanten (de overige waterflora) spelen in het meer een belangrijke rol.

  • In 2019 wordt het onderdeel ‘planten’ nog als 'ontoereikend' beoordeeld. Dit komt zowel door het geringe aantal soorten dat aangetroffen is, als door de geringe plantenbedekking. Dit is vooral een gevolg van het beperkte doorzicht, dat als ‘matig’ wordt beoordeeld, en de morfologie van het meer.

De beperkte aanwezigheid van water- en oeverplanten in het meer heeft invloed op de beoordeling voor de vissen.

  • De vissen worden beoordeeld als ‘slecht’ als gevolg van een beperkt biomassa-aandeel van plantminnende vissen. Bij macrofauna geldt ook dat waterplant gebonden soorten getalsmatig ondervertegenwoordigd zijn, zij het dat de beoordeling iets hoger uitvalt.
  • De beoordeling voor algen is ‘matig’. Dit is een gevolg van de in het algemeen wat hoge algenconcentraties in het meer en van de bloeien van blauwalgen die van tijd tot tijd optreden. Dit heeft zijn weerslag op het doorzicht.
  • De watertemperatuur (in de zomer) wordt beoordeeld als ‘matig’, doordat deze gemiddeld over meerdere jaren hoger ligt dan 25 graden Celsius.

Heb je gevonden wat je zocht?