Het Paterswoldsemeer is één van de 15 KRW waterlichamen binnen het beheergebied van Noorderzijlvest. Het meer voldoet nog niet aan de KRW-doelen. Deze doelen moeten in 2027 bereikt zijn.

Watersysteemanalyses

Om de kwaliteit te kunnen bepalen worden Watersysteemanalyses (WSA) uitgevoerd. Zo’n analyse vertelt ons wat de kwaliteit van het watersysteem is en hoe deze is te verbeteren.

Een goede watersysteemanalyse maakt duidelijk aan welke knoppen het best gedraaid kan worden om een verbetering te realiseren. Ook wordt inzichtelijk welke obstakels er eventueel nog zijn om de KRW-doelen te halen.

Tabel kwaliteitselementen Paterswoldsemeer

De tabel kwaliteitselementen Paterswoldsemeer laat zien op welke biologische en fysisch chemische onderdelen het meer wordt beoordeeld. In de tabel wordt aangegeven in hoeverre het per element gestelde doel wordt gehaald (slecht, ontoereikend, matig, goed). Voor het Paterswoldsemeer zijn vooral de biologische onderdelen nog niet op orde.

Tabel kwaliteitselementen Paterswoldsemeer - biologie

      
BiologieGEP2009201520192027
Macrofauna (EKR)≥ 0,45OntoereikendGoedMatigGoed
Overige waterflora (EKR)≥ 0,20OntoereikendSlechtOntoereikendGoed
Vis (EKR)≥ 0,50OntoereikendSlechtSlechtGoed
Fytoplankton (EKR)≥ 0,60MatigMatigMatigGoed

Tabel kwaliteitselementen Paterswoldsemeer - algemeen fysische chemie

Algemeen fysische chemieGEP200920152019 2027
Fosfor totaal (zgm) (mg P/l)≤ 0,09MatigGoedGoedGoed
Stikstof totaal (zgm) (mg N/l)≤ 1,30MatigGoedGoedGoed
DIN (winterperiode) (mg N/l)DIN (winterperiode) (mg N/l)NVTNVTNVTNVTNVT
Zoutgehalte (zgm) (mg Cl/l)≤ 200GoedGoedGoedGoed
Temperatuur (max. waarde) (gr. C) ≤ 25,0GoedGoedMatigGoed
Zuurgraad (zgm) (-)7,5 - 8,5OntoereikendSlechtGoedGoed
Zuurstofverzadiging(sgraad) (zgm) (%)60 - 120GoedMatigMatigGoed
Doorzicht (zgm) (m)≥ 0,90GoedMatigMatigGoed

Toelichting bij tabel kwaliteitselementen Paterswoldsemeer

De water- en oeverplanten (de overige waterflora) spelen in het meer een belangrijke rol.

  • In 2019 wordt het onderdeel ‘planten’ nog als 'ontoereikend' beoordeeld. Dit komt zowel door het geringe aantal soorten dat aangetroffen is, als door de geringe plantenbedekking. Dit is vooral een gevolg van het beperkte doorzicht, dat als ‘matig’ wordt beoordeeld, en de morfologie van het meer.

De beperkte aanwezigheid van water- en oeverplanten in het meer heeft invloed op de beoordeling voor de vissen.

  • De vissen worden beoordeeld als ‘slecht’ als gevolg van een beperkt biomassa-aandeel van plantminnende vissen. Bij macrofauna geldt ook dat waterplant gebonden soorten getalsmatig ondervertegenwoordigd zijn, zij het dat de beoordeling iets hoger uitvalt.
  • De beoordeling voor algen is ‘matig’. Dit is een gevolg van de in het algemeen wat hoge algenconcentraties in het meer en van de bloeien van blauwalgen die van tijd tot tijd optreden. Dit heeft zijn weerslag op het doorzicht.
  • De watertemperatuur (in de zomer) wordt beoordeeld als ‘matig’, doordat deze gemiddeld over meerdere jaren hoger ligt dan 25 graden Celsius.

Heb je gevonden wat je zocht?