Veelgestelde vragen klimaatmaatregelen:

Is het nodig dat er gesnoeid en gekapt wordt om te kunnen baggeren?

Jazeker. De baggerboot kan anders de werkzaamheden niet uitvoeren omdat overhangend groen en bomen de doorgang belemmeren.

Hoeveel wordt er gesnoeid en gekapt?

Er worden twee bomen verwijderd die over het water hangen en het baggeren belemmeren. Het gaat hierbij om een berk en een eik. De rest van het gebied dat gesnoeid gaat worden bestaat uit riet, kruiden, opschot van jonge boompjes en struiken en bomen die een geringe stamomvang hebben. Er wordt zo weinig mogelijk uit de oever gesnoeid.

Er zitten veel (beschermde) diersoorten in het Stadspark. Houden jullie hier rekening mee?

Jazeker. Wij werken volgens de Wet natuurbescherming en de daaruit voortvloeiende zorgplicht. Er is een veldbezoek gedaan om een overzichtskaart te maken van de verschillende soorten. Hiervan wordt een ecologisch werkprotocol opgesteld, zodat de diersoorten er geen tot weinig overlast van hebben. Het snoeien vindt plaats voordat het broedseizoen begint.

Waar laten jullie het baggerslib?

Bagger wordt deels op het terrein van Natuurmonumenten bij de Piccardthoftocht verwerkt. Dit hoeft dus niet afgevoerd te worden. De rest wordt afgevoerd met vrachtauto’s. Daarom zijn er plekken nodig waar door snoeien ruimte is ontstaan zodat we erbij kunnen. Dit wordt overslaan genoemd. Het overslaan van de baggerslib gebeurt op de openbare weg. Hiervoor verwachten we wel wat overlast voor de gebruikers van de weg. Hier zullen op tijd over informeren en we nemen natuurlijk verkeersmaatregelen.

Wat kan ik zelf doen om last door blauwalg te verminderen?

Kun je zelf ook iets doen tegen blauwalg? Ja zeker. Door geen extra voedingsstoffen aan het water toe te voegen. Concreet: gooi geen (tuin)afval in het water, voer geen brood aan eendjes, leeg je boottoilet bij een vuilwaterinzamelstation, laat je hond niet in of vlakbij het water poepen.

Wat gebeurt er met de bagger die vrij komt?

De meeste bagger wordt afgevoerd. De bagger die vrijkomt is onderzocht en is schoon en wordt gestort.
 

Hoe is de afvoerroute?

Er zijn meerdere locaties waar de bagger vanaf de baggerboot wordt overgeslagen naar een vrachtauto. Afvoer vindt via de openbare weg plaats. Hiervoor wordt een verkeersplan ingediend bij de gemeente. Er wordt een route gekozen die het minst belastend is. Dit wordt in overleg gedaan met gemeente Groningen

Wat als mijn beschoeiing beschadigd raakt door het baggeren?

Dan wordt de beschoeiing hersteld door Waterschap Noorderzijlvest. Wij proberen 1 meter uit de kant te blijven en zoveel mogelijk in het midden van de watergang te baggeren. Dit doen we om inzakking en beschadiging aan taluds of beschoeiingen te voorkomen.

Waarom moet de Eelderwolderpolderstuw worden verplaatst?

De Eelderwolderpolderstuw is heel moeilijk bereikbaar. Dat is erg lastig als er onderhoud gepleegd moet worden. Daarnaast is de stuw te smal. Omdat door het nieuwe peilbesluit de afvoer van het water wordt vergroot is er een bredere stuw nodig. Ook zijn er delen van de stuw aan vervanging toe, groot onderhoud was ook nodig. Een nieuwe plek is dus een slimme oplossing zodat er een grotere stuw geplaatst kan worden die in de toekomst goed onderhouden kan worden. 

Heb je gevonden wat je zocht?