Monitoring van de waterkwaliteit is belangrijk. Zo kunnen we zien wat de waterkwaliteit is en welk effect uitgevoerde maatregelen hebben op deze kwaliteit. Maar we houden ook de ontwikkeling van waterplanten goed in de gaten, zodat we preventief kunnen maaien op plekken waar waterplanten voor overlast zorgen. We monitoren op verschillende manieren:

 • KRW-monitoring
 • Projectgebonden monitoring
 • Monitoring waterplanten

KRW-monitoring

De kwaliteit van het water houden we al jaren bij met het vaste KRW-monitoringsprogramma. Hierin wordt de chemische toestand en de ecologische toestand van het water bepaald:

 • de chemische toestand wordt bepaald door een aantal maal per jaar op een vast punt in het Paterswoldsemeer de aanwezigheid van nutriënten en schadelijke stoffen te meten;
 • de ecologische toestand wordt bepaald door eens in de drie jaar te kijken naar de aanwezigheid van planten, vissen, waterinsecten en algen.

Op deze wijze bepalen we niet alleen de huidige toestand, maar kijken we ook naar de effecten van de getroffen maatregelen. En of de gestelde KRW-doelen al zijn behaald. De resultaten verwerken we in een factsheet. Dit doen alle waterschappen voor ieder KRW-waterlichaam.

De resultaten voor het Paterswoldsemeer zijn opgenomen in een tabel ‘kwaliteitselementen Paterswoldsemeer’ die te vinden is op de pagina Waterkwaliteit Paterswoldsemeer

Projectgebonden monitoring

We monitoren ook de effecten van de genomen KRW-maatregelen. Om een goed beeld te hebben van de beginsituatie zijn we begonnen met monitoring voordat we maatregelen gingen uitvoeren.

In 2019 zijn we gestart met de monitoring van de waterkwaliteit van onder andere de Leijeloop, polder Hoornsedijk en na verbinding Meerweg ook de Drentse Aa, waaruit het water het Paterswoldsemeer instroomt. In het Paterswoldsemeer is één extra monitoringspunt toegevoegd in de Mannewijk. Rondom het meer zijn bovendien peilbuizen geplaatst die de grondwaterstand meten. Zo zien wij wat het peil op het meer en neerslag doet met de grondwaterstand. 

Monitoring effect maatregelen

Ook op maatregelniveau gaan we monitoren. Zo is er al een monitoringsplan gemaakt voor het gemaal Hoornsedijk, de ijzerzandpassage en de NNN-poelen. 

 • Integraal Monitorings- en beheerplan gemaal Hoornsedijk en ijzerzandpassage

Overzichtskaart plaatsen van de meetpunten

Overzichtskaart plaatsen van de meetpunten

Op de 'overzichtskaart plaatsen van de meetpunten' is aangegeven op welke vijf punten rond het Paterswoldsemeer meetpunten zijn om de waterkwaliteit van het meer te meten. Het betreft aanvoer vanuit de Drentse Aa, polder Hoornsedijk, de Leijeloop en inlaat Noord Willemskanaal.

Wanneer je de 'overzichtskaart plaatsen van de meetpunten' om een of andere reden niet kunt lezen stuur een e-mail naar paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl

Kaart locaties van de peilbuizen

Kaart locaties van de peilbuizen

Op de kaart 'locaties van de peilbuizen' zijn de zeven locaties aangegeven waar wij rondom het Paterswoldsemeer peilbuizen hebben geplaatst om de grondwaterstand te kunnen meten. Zo zien wij wat het peil op het meer en de neerslag doet met het grondwater.

Wanneer je de 'overzichtskaart plaatsen van de meetpunten om een of andere reden niet kunt lezen stuur een e-mail naar: paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl

Monitoring waterplanten

Aan de hand van een uitgebreid monitoringsplan, die we binnen een proces van samenwerking in 2020 hebben opgesteld, houden we de ontwikkeling van waterplanten en de waterkwaliteit goed in de gaten. Mocht blijken dat er een sterke ontwikkeling van waterplanten te verwachten is, dan grijpen we vroegtijdig in door preventief te maaien.

De monitoring bestaat uit een inspectieronde in het voorjaar, een uitgebreide waterplantenkartering in de zomer en de inventarisatie van meldingen. In 2021 heeft er voor het eerste een inspectieronde en waterplantenkartering plaatsgevonden.

Begeleidingsgroep

De begeleidingsgroep volgt de ontwikkelingen in de waterkwaliteit en de waterplantenbedekking van het Paterswoldsemeer op basis van de monitoring en andere informatie en adviseert over de te nemen stappen bij een ongewenste sterke toename van de waterplanten. De begeleidingsgroep evalueert tevens het maaibeleid en de monitoringsstrategie. En agendeert relevante onderwerpen. 

De begeleidingsgroep bestaat uit negen personen:

 • een persoon namens de recreatie(sport);
 • een persoon namens de recreatieverenigingen;
 • een persoon namens de havens;
 • een persoon namens de horecaondernemers;
 • een persoon namens natuur (Natuurmonumenten);
 • een persoon namens sportvisserij (Sportvisserij Groningen Drenthe);
 • een persoon namens het Meerschap;
 • twee personen namens het waterschap.

Heb je gevonden wat je zocht?