We gaan het hoofdwatersysteem tussen het Paterswoldsemeer en het Hoendiep verbeteren en klimaatbestendig maken. Gemeente Groningen helpt daarbij door langs een groot deel van de watergangen te snoeien.

Verbeteren afvoerroute Paterswoldsemeer - Hoendiep

We gaan aan de slag om twee redenen:

  • Sinds 2022 wordt er een vast peil op het Paterswoldsemeer gehanteerd als onderdeel van de Kaderrichtlijn Water-maatregelen die tot een verbeterde waterkwaliteit leiden. Door het vaste peil kan het Paterswoldsemeer minder als waterbuffer worden ingezet en moet het water sneller worden afgevoerd.
  • We hebben steeds vaker te maken met heftige regenbuien als gevolg van klimaatverandering. Daardoor moet er ook vaker meer water worden afgevoerd.

Er is onderzocht wat beide ontwikkelingen betekenen voor het watersysteem en de waterafvoer vanaf het Paterswoldsemeer, via Piccardthofplas en het Stadspark, naar gemaal De Verbetering op het Hoendiep. In de berekeningen zijn de klimaatscenario’s meegenomen met een doorkijk tot 2050. 

Werkzaamheden

Op basis van de uitkomst van het onderzoek gaat het waterschap in 2024 het volgende doen:

  • Fors verdiepen van de hoofdwatergangen;
  • Verplaatsen van de Eelderwolderpolderstuw aan de zuidzijde van de A7 naar de noordzijde;
  • Vervangen van een aantal verouderde stuwen;
  • Vervangen van een aantal duikers door grotere duikers.

Om te kunnen baggeren moet de watergang vrij zij van overhangende takken. Anders kan de baggerboot er niet langs. Een groot deel van het traject loop over. Een groot deel van de hoofdwatergang loopt door grond in bezit van de gemeente Groningen, zoals het Stadspark. De gemeente heeft het snoeiwerk daarom opgenomen in hun beheer en onderhoudsplan voor 2024. Het plan is om het snoeiwerk voor 15 maart 2024 uit te voeren. Dan start namelijk het broedseizoen.

Meer informatie over de werkzaamheden en werkwijze leest u in de flyer ‘klimaatmaatregelen zuidwest Groningen''. Kan je om een of andere reden de flyer niet lezen stuur een e-mail naar info@meerschap-paterswolde.nl

Klimaatmaatregelen zuidwest Groningen (flyer).pdflink naar pdf bestand

Kaart klimaatmaatregelen zuid-west Groningen

Op de kaart staan de maatregelen en onderhoud aan het hoofdwatersysteem.

Kaart klimaatmaatregelen zuid-west Groningen.pdflink naar pdf bestand

Aandacht voor ecologie

Zowel waterschap als gemeente werken volgens de Wet natuurbescherming. Voor het baggerwerk, het verplaatsen van de Eelderwolderpolderstuw en voor het snoeiwerk zijn ecologische verkenningen gedaan. Daarbij is gekeken welke dieren langs het traject leven zodat hier in de uitvoering rekening mee gehouden kan worden. De gemeente heeft op basis van dit onderzoek een speciaal werkprotocol laten maken, zodat de diersoorten weinig overlast van het werk hebben. Bij het baggerwerk door het waterschap wordt volgens Gedragscode Flora- en faunawet voor waterschappen gewerkt. 

Samenwerking

Waterschap en gemeente Groningen werken samen in dit project. Om de watergangen toegankelijk te maken voor de baggerboot, gaat de gemeente vanuit onderhoud de onderbegroeiing (bosschages en opschot) en overhangende bomen opsnoeien. Hierdoor valt er ook minder blad in het water waardoor de watergang minder snel weer dichtslibt.

Heb je gevonden wat je zocht?