Kaderrichtlijn Water - vragen

Veelgestelde vragen Kaderrichtlijn Water

Wat is de Kaderrichtlijn Water (KRW)?

De Kaderrichtlijn Water is een Europese richtlijn. Het doel is dat alle landen in de EUde waterkwaliteit van rivieren, kustwater, meren én grondwater op orde brengen. Omdat de KRWuniforme eisen stelt aan de Europese landen, wordt voorkomen dat vervuiling van een bovenstrooms land, zoals Zwitserland, een probleem gaat vormen in een benedenstrooms land, zoals Nederland. Bovendien heeft de invoering van de KRW invloed op de bescherming en beschikbaarheid van drinkwaterbronnen.

Voor wie geldt de Kaderrichtlijn Water?

Bij de uitwerking van de KRW zijn vrijwel alle partijen betrokken die te maken hebben met water: het Rijk, regionale overheden, waterschappen, drinkwaterbedrijven en stakeholders, zoals de agrarische sector, industrie, scheepvaart, visserij en natuurpartijen. Deze partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteitswaarborging van grond- en oppervlaktewater.

Wat zijn de Kaderrichtlijn Water doelen?

De beoordeling van de KRW is opgebouwd uit een groot aantal beoordelingen van chemische stoffen, fysisch-chemische parameters en het voorkomen van soorten van vier biologische groepen.

  • Chemische Kwaliteit: deze is gebaseerd op de 33 prioritaire stoffen en Europees vastgestelde stoffen. Deze stoffen worden in alle waterlichamen van de EU beoordeeld.
  • Ecologische Toestand: deze is opgebouwd uit de volgende beoordelingen:
    • Biologische kwaliteit (vissen, kleine waterbeestjes (macrofauna, waterplanten, algen (fytoplankton));
    • Algemeen Fysisch-chemische kwaliteit (fosfor, stikstof, zoutgehalte, temperatuur, zuurgraad, etc.);
    • Overige relevante verontreinigende stoffen;
    • Hydromorfologie (vormen door het water gemaakt, oeverkenmerken etc. ).

Binnen de maatlatten en tussen de maatlatten wordt het ‘one out, all out’ principe toegepast: als één stof of één biologische maatlat niet voldoet, dan is het oordeel voor de maatlat onvoldoende. Daarmee geeft de KRW een streng oordeel over de Nederlandse kwaliteit.

Wat betekent ‘one out, all out’?

Bij de beoordeling van de Kaderrichtlijn Water doelen wordt het ‘one out, all out’ principe toegepast: als één stof of één biologische maatlat niet voldoet, dan is het oordeel voor de maatlat onvoldoende. Daarmee geeft de Kaderrichtlijn Water een streng oordeel over de Nederlandse kwaliteit.

Is de Kaderrichtlijn Water een richtlijn of een verplichting?

De Kaderrichtlijn Water (KRW) is, na afstemming tussen lidstaten, opgesteld door de Europese Commissie. Het betreft een richtlijn. Een richtlijn is een rechtshandeling die een bepaald doel vastlegt dat alle EU-landen (en in dit geval ook Zwitserland) moeten bereiken. Ieder land mag zelf de wetgeving vaststellen om dat doel te bereiken. In Nederland is de Kaderrichtlijn Water opgenomen in de Waterwet. De Rijksoverheid vertaalt de KRW in landelijke beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten. De minister van Infrastructuur en Milieu is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de KRW.

Sinds wanneer geldt de Kaderrichtlijn Water?

De Kaderrichtlijn Water (KRW) geldt sinds 2000. De doelstelling voor het behalen van de KRW-doelen ligt op 2027. Er is een plancyclus ontstaan van zes jaar waaraan een monitoringscyclus en rapportageverplichting is gekoppeld. Na elke zes jaar wordt dus per KRW waterlichaam (meer, rivier, kanaal) geëvalueerd en gekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn om de einddoelen in 2027 te behalen. De planperiodes zijn: 2009-2015, 2016-2021, 2022-2027.

Hoe stel je vast of en in hoeverre de Kaderrichtlijn Water doelen gehaald zijn?

De Kaderrichtlijn Water (KRW) bevat de verplichting om de kwaliteitselementen en andere parameters te meten. Daarvoor is een landsdekkend KRW-meetnet met meetpunten waar de waterbeheerders de kwaliteit meten volgens regels die de uniformiteit garanderen. Hiermee kan worden vastgesteld of en in welke mate het Goed Ecologisch Potentieel (GEP, zie vraag 3) en de doelen voor de “biologie-ondersteunende parameters” en “overige relevante stoffen” (zie vraag 1) zijn gehaald. De EKR-waarden worden per parameter gerapporteerd in klassen: goed, matig, slecht en ontoereikend. Een parameter in de klasse “goed” voldoet aan de KRW-doelstelling voor die parameter. De “overige relevante stoffen” en ook de chemische kwaliteit worden gerapporteerd in twee klassen: ‘voldoet” of “voldoet niet”.

Wat gebeurt er als de Kaderrichtlijn Water doelen niet worden gehaald?

Ieder EU-land rapporteert aan de Europese Commissie. Als de Commissie de kwaliteitsbeheerplannen en de uitvoering niet voldoende vindt, kan het Europese Hof een land veroordelen. Deze veroordeling kan tot een boete leiden. Vervolgens is het aan het land zelf om te bepalen of het de regionale partijen, zoals een waterschap, (mede) aansprakelijk is en dus aan de boete moet meebetalen.

Wat is een Kaderrichtlijn Water waterlichaam?

Een KRW-waterlichaam is “een oppervlaktewater van aanzienlijke omvang, zoals een meer, een waterbekken, een stroom, een rivier, een kanaal, een deel van een stroom, rivier of kanaal, een overgangswater of een strook kustwater”. Het gaat dus in de regel om grotere wateren. Ook vallen hieronder "Ecologisch waardevolle, waterrijke gebieden die groter zijn dan 250 ha, waarvan het oppervlak open water binnen het gebied meer is dan 50 ha. Deze gebieden vallen onder de categorie meren en de grenzen van het waterlichaam volgen de grenzen van bemalingsgebieden of polders".

Overzicht waterlichamen (www.waterkwaliteitsportaal.nl)

Heb je gevonden wat je zocht?