Veelgestelde vragen plantengroei:

Wat doet het waterschap als er overlast ontstaat door de toename aan waterplanten?

Het Paterswoldsemeer wordt beheerd en onderhouden door het Meerschap Paterswolde. Daar waar waterplanten nu al voor overlast zorgen, wordt gemaaid op grond van het maaibeleid van het Meerschap Paterswolde. Wij hebben afspraken gemaakt met het Meerschap Paterswolde en belangenpartijen in het gebied hoe in de toekomst om te gaan met waterplanten, mocht er een toename zijn van waterplanten. De afspraken met het Meerschap hebben wij vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Het maaibeleid is geactualiseerd en opgenomen in het waterplantenbeheerplan Paterswoldsemeer. Deze wordt in juni 2023 door het algemeen bestuur van het Meerschap vastgesteld.

Hoe voorkomt het waterschap dat het meer straks overwoekert met waterplanten, zoals is gebeurd bij IJsselmeer, de Veluwerandmeren, het Oldambtmeer en de Wieden-Weerribben?

Voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van de maatregelen wordt hier op gemonitord en bijgestuurd. Er is al een onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten van de waterkwaliteitsverbetering op de aanwas van waterplanten door bureau Waardenburg, een onafhankelijk adviesbureau, Hierin staat o.a. dat exponentiele aanwas van plantengroei alleen mogelijk is bij een zeer hoge helderheid. Deze mate van helderheid/doorzicht zal niet worden behaald door de maatregelen.

Leiden de maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water tot toename van waterplanten in het Paterswoldsemeer?

Ja, maar overlast door waterplanten wordt voorkómen. De Kaderrichtlijn Water vraagt eigenlijk om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren voor zover dat maatschappelijk mogelijk is. Daarom is samen met de begeleingsgroep in kaart gebracht waar wel en waar geen waterplanten mogen staan. Deze kaart is opgenomen in het waterplantenbeheerplan van het Meerschap. Deze wordt in juni 2023 vastgesteld door het algemeen bestuur van het Meerschap. Daar waar planten voor overlast zorgen worden ze weggemaaid. Met monitoring wordt een vinger aan de pols gehouden. 

Is het streven naar een helder meer wel realistisch, gezien het gegeven dat het Paterswoldsemeer een veenmeer is? Deze zijn van nature troebel.

De huidige mate van doorzicht is niet voldoende voor een natuurlijk en gezond watersysteem, maar hoeft inderdaad niet verder verhoogd te worden dan bij het type past. Voor het Paterswoldsemeer geldt een norm van ca 90 cm doorzicht en dat is gebaseerd op wat je in een veenplas mag verwachten. We streven dus zeker niet naar volledige doorzicht. De nadruk van de maatregelen ligt nu vooral bij het verbeteren van de biodiversiteit, zoals vissen, waterplanten en macrofauna (waterdiertjes).

Als er meer planten in het Paterswoldsemeer komen, neemt de kans op zwemmersjeuk dan toe?

Zwemmersjeuk laat zich niet voorspellen en is heel erg afhankelijk van of er poelslakken zitten en er voldoende gastheren (watervogels) zijn. De relatie tussen meer waterplanten en zwemmersjeuk is niet een op een te leggen. Het hangt van verschillende factoren af, zoals temperatuur maar ook van bv windrichting (worden de parasieten naar een zwemlocatie gedreven).

Heb je gevonden wat je zocht?