Het Paterswoldsemeer is voor de stad Groningen en omgeving een belangrijk recreatiegebied. Om lekker te kunnen blijven zwemmen en varen willen we graag een meer met schoon water, goede natuurwaarden, veel verschillende planten en dieren, weinig blauwalg én zonder al te veel last van waterplanten. Het waterschap werkt aan de waterkwaliteit van het meer volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Hoe kunnen we waterkwaliteit verbeteren?

Samen met een aantal organisaties die een groot deel van de bewoners en gebruikers van het meer vertegenwoordigen, keken we afgelopen jaar hoe we de waterkwaliteit kunnen verbeteren. Door samen te werken zijn we gekomen tot een aantal maatregelen die zo goed mogelijk voldoen aan de verschillende belangen. Maatregelen die bijdragen aan de Kaderrichtlijn Water-doelen en voorkomen dat veel overlast door waterplanten ontstaat. Zo kan er ook in de toekomst volop gezeild, gevaren, gekanood en gezwommen worden in het Paterswoldsemeer.

Advies maatregelenpakket en mogelijke locaties

In een intensief proces van co-creatie hebben de betrokken partijen besproken welke KRW-maatregelen het beste genomen kunnen worden en welke locaties hiervoor geschikt zijn. Het advies is inmiddels door het algemeen bestuur van het waterschap vastgesteld en naar provincie Groningen voor ter inzage legging.

Convenant

De samenwerkingspartijen ondertekenden een convenant waarin de afspraken zijn bekrachtigd. Daarbij zijn ook afspraken gemaakt voor het instellen van een begeleidingsgroep. De begeleidingsgroep volgt de ontwikkelingen in de waterkwaliteit en de waterplantenbedekking van het Paterswoldsemeer op basis van de monitoring en andere informatie en adviseert over de te nemen stappen bij een eventuele ongewenste sterke toename van de waterplanten.

Project grensgebied Paterswoldsemeer

De kaart van het Kaderrichtlijn Waterlichaam Paterswoldsemeer:

  • Het oranje/roze gearceerde gebied geeft het gebied aan waar de Kaderrichtlijn Watermaatregelen kunnen worden uitgevoerd met als doel om de waterkwaliteit in het Paterswoldsemeer te verbeteren.
  • De gele lijn geeft de grens aan tussen het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest (links) en het beheergebied van waterschap Hunze en Aa’s (rechts).

Wanneer je de kaart Project grensgebied Paterswoldsemeer om een of andere reden niet kunt lezen of als je vragen hebt naar aanleiding van de kaart stuur een e-mail naar paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl

Projectgrens gebiedsprogramma paterswoldsemeer

Heb je gevonden wat je zocht?