Meer in Balans: Uitgevoerde KRW-maatregelen

De Kaderrichtlijn Water bestaat uit drie planperioden. Iedere zes jaar wordt geëvalueerd en gerapporteerd. Ook wordt bepaald welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de KRW-doelen te halen.

Drie planperioden

Kaderrichtlijn Waterproces opgedeeld in drie fasen (planperiode). Iedere zes jaar wordt geëvalueerd en gerapporteerd.

 • De maatregelen voor het Paterswoldsemeer uit de eerste planperiode (2009-2015) en de tweede planperiode (2016-2021) zijn uitgevoerd. 
 • De maatregelen voor de derde planperiode (2022-2027) worden in 2024 uitgevoerd.

Meer in Balans: uitgevoerde KRW-maatregelen 

Locatie Meerschapsboerderij

 • Verplaatsen en verbreden bestaande stuw nabij de Meerschapsboerderij
 • Aanpak vismigratieknelpunt Piccardthofplas – Paterswoldsemeer

Locatie Hoornsedijk

 • Vervangen poldergemaal Hoornsedijk en aanleg ijzerzandpassage

Locatie Meerschapsboerderij

Wij hebben de afvoercapaciteit van het Paterswoldsemeer richting Piccardthofplas verbeterd. Daarnaast is het voor vissen gemakkelijker gemaakt om tussen beide plassen te migreren.

Wat hebben we gedaan?

 1. Langs het Winterpad en achter de Meerschapsboerderij is een natuurvriendelijke oever aangelegd, waardoor planten en (water)dieren een betere leefomgeving krijgen en de waterkwaliteit verbetert.
 2. We hebben de stuw die naast de Meerschapsboerderij ligt verbreed en de nabij gelegen duiker onder het fietspad vergroot. Hierdoor is de afvoercapaciteit van het Paterswoldsemeer groter geworden. Naast de stuw ligt nu een  vispassage, zodat vissen weer kunnen optrekken vanuit de Piccardthofplas naar het Paterwoldsemeer. Het Paterswoldsemeer is weer bereikbaar voor vissen. 
 3. Ten noorden van de Veenweg en ten westen van de Woldsloot ligt een natuurterrein met vispassage van Natuurmonumenten. Uit onderzoek bleek dat deze vispassage niet meer functioneert. Door het verwijderen van deze vispassage kan vismigratie plaatsvinden tussen de Piccardthofplas en het Paterswoldsemeer. Op dit terrein zijn natuurvriendelijke oevers ingericht als maatregel voor planten, dieren en het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit gebied dient ook als paai- en opgroeigebied voor vis. Voor de aanwezige ijsvogels maakten we in samenwerking met Natuurmonumenten een ijsvogelwand.
 4. Doordat met het verbreden van de stuw de afvoercapaciteit toeneemt, wordt het achterliggende watersysteem meer belast. Daarom verbeterden we ook de afwatering rondom het Martinizoekenhuis richting Piccardthofplas door een tweetal duikers te vervangen.

Vlog december 2021 - YouTube

Locatie Hoornsedijk

In het eerste kwartaal van 2022 hebben we het gemaal Hoornsedijk vervangen en een ijzerzandpassage aangelegd.

Wat hebben we gedaan?

 1. Het gemaal Hoornsedijk was sterk verouderd en voldeed niet meer aan de eisen van deze tijd. Het nieuwe poldergemaal is toekomstbestendig. In het ontwerp is rekening gehouden met klink, bodemdaling en klimaatverandering. Het nieuwe gemaal kan bovendien op afstand worden bestuurd vanuit het waterschapshuis.
 2. Ook legden we een ijzerzandpassage aan. Dit is een verbreed slotenstelsel waarbij de bodem is afgedekt met ijzerzand. Het polderwater wordt hierdoor gefilterd, zodat er minder fosfaatrijk water op het Paterswoldsemeer komt. De reductie van de fosfaatbelasting als gevolg van deze maatregel op het meer is ongeveer 20%. 
 3. Tenslotte hebben we hier enkele poelen ontgraven als onderdeel van de Ecologische Verbindingszone die de provincie Groningen realiseert. 

Monitoring

Er is een integraal monitorings- en beheerplan opgesteld voor het gemaal, de ijzerzandpassage en de poelen. Dit integraal monitorings- en beheerplan geeft aan hoe verschillende overwegingen met betrekking tot het goed functioneren van het systeem, inpassing in het gebied en aandachtspunten die door omwonenden zijn genoemd, meegenomen worden na realisatie (beheer en monitoring). Daarnaast zijn acties benoemd die genomen kunnen worden, als eventueel blijkt dat ongewenste situaties zich voordoen.

Vlog februari 2022 - YouTube

Natuurnetwerk Nederland

In en rond het Paterswoldsemeer werkt provincie Groningen aan de ontwikkeling van nieuwe natuur. De natuur bij de Hoornsedijk en het gebied daaromheen maken onderdeel uit van een ecologische verbindingszone bij het Paterswoldsemeer. Deze natuur wordt straks verbonden met de Onlanden, het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer, en zo met het Natuur Netwerk Nederland. Meer informatie:

Peilbesluit

Voor het Paterswoldsemeer is een nieuw peilbesluit vastgesteld.

Meer informatie Peilbesluit Paterswoldsemeer

Subsidie

Voor het project Meer in Balans krijgt het waterschap subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer informatie op de officiële website van de Europese Unie

Heb je gevonden wat je zocht?