Veelgestelde vragen peilbesluit:

Wat is een peilbesluit?

Het peilbesluit is een wettelijk bepaald instrument uit de Waterwet. Bij het opstellen van het peilbesluit maken we afwegingen. We kijken naar hoe we wateroverlast en droogte kunnen voorkomen, hoe we de kwaliteit van water kunnen beschermen en verbeteren en wat belangrijk is voor bijvoorbeeld landbouw en recreatie.

Waarom hebben we het peil aanpast?

De peilaanpassing is onderdeel van het maatregelenpakket om de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer te verbeteren. Hiervoor beperken we de inlaat van gebiedsvreemd water. Door in de winter meer regenwater vast te houden in het meer, hoeven we in de zomer minder snel te starten met het inlaten van water.

Het aanleggen van natuurvriendelijk ingerichte zones is ook onderdeel van het maatregelenpakket. Het vorige peilbeheer met een zomer- en winterpeil was ongunstig voor de ontwikkeling (groei) van deze natuurvriendelijke zones. Een ander type peilbeheer zorgt voor meer biodiversiteit in deze natuurvriendelijke zones.

Waarom is flexibel peilbeheer niet mogelijk in het Paterswoldsemeer?

We hebben in de overweging alle belangen ook meegewogen, zoals voldoende drooglegging voor wegen en woningen, beperken van veenoxidatie en vaardiepte. Uit de belangenafweging blijkt dat flexibel peilbeheer niet mogelijk is. We kunnen in de winter het peil niet veel verhogen en in de zomer het peil niet verlagen. Daarom stellen we een vast peil voor met een marge van +5 en -5 cm om in te kunnen spelen op weersomstandigheden. Er is onderzocht of dit vaste waterpeil beheersbaar is en welke maatregelen uitgevoerd moeten worden in de afvoerroute van het Paterswoldsemeer om het vaste peil te kunnen handhaven. Hiervoor is een variantenstudie uitgevoerd

Wat is het voordeel van een vast peil vergeleken met een zomer- en winterpeil (huidig)?

Rekening houdend met alle belangen, is een vast peil het hoogst haalbare om onze KRW-doelen te behalen (verbetering van de waterkwaliteit). Een zomer- en winterpeil is de minst optimale situatie voor deze KRW-doelen. Bovendien is een vast peil met oog op andere belangen, zoals drooglegging voor wegen en woningen, beperken van veenoxidatie en vaardiepte, ook het beste. Ook deze belangen hebben we in de overweging meegenomen.

Heb je gevonden wat je zocht?