De Kaderrichtlijn Water maatregelen (KRW) voor de derde en laatste fase worden dit jaar uitgevoerd. Onlangs startte de aannemer met het kap- en snoeiwerk op de verschillende locaties waar natuurvriendelijke oevers worden aangelegd. Voor 15 maart moet dat klaar zijn, want dan begint officieel het broedseizoen.

Kap- en snoeiwerk

Kappen hout op oever

Bij het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers worden de huidige oevers flink uitgedund. Er zijn heel wat bomen gekapt en opschot en struiken verwijderd. Dat zal voor veel omwonenden en gebruikers best schrikken zijn. De ervaring leert dat de oevers in de zomer al weer snel begroeien en dat het kale aanzicht snel verandert. Bij de uitvoering van de fase 2 maatregelen hebben we namelijk ook een aantal natuurvriendelijke oevers aangelegd. Deze waren binnen enkele maanden mooi groen.

Waarom kappen en snoeien?

Door nu te kappen en snoeien kunnen de natuurvriendelijke oevers straks goed tot ontwikkeling komen en wordt het bladinval sterk verminderd. In het water vallend blad vormt op den duur een sliblaag die het water ter plekke zuurstofarm maakt en fosfaten afgeeft. Een van de doelen is om juist het fosfaatgehalte naar beneden te brengen. Dat is onder meer het lievelingsvoedsel van blauwalg.

Natuurvriendelijke oevers niet alleen goed voor de waterkwaliteit

Op korte termijn zorgen de werkzaamheden tot verstoring van verschillende diersoorten. Op termijn profiteren veel dieren juist van de aan te leggen natuurvriendelijke oevers. Vissen en waterinsecten vinden er schuil- en paaiplaatsen. Het creëert extra foerageergebied voor bijvoorbeeld otters en bevers. Maar ook soorten als de bunzing, hermelijn, diverse soorten vogels en amfibieën profiteren van rijk begroeide oeverzones.

Zorgvuldig werken met aandacht voor ecologie

Om de verstoring te beperken en zorgvuldig te werken heeft het waterschap van te voren onderzoeken uitgevoerd, mitigerende en compenserende maatregelen geïnventariseerd en wordt iedere locatie vlak voordat er werk wordt uitgevoerd door een ecoloog geïnspecteerd. Bomen die moeten blijven staan, bv. omdat er holen of jaarrond nesten in zitten, worden gemarkeerd. Daarnaast werkt de aannemer volgens een ecologisch werkprotocol en bij uitvoering wordt er in één richting gewerkt zodat aanwezige dieren de kans krijgen om te vluchten. Per locatie wordt ook gekeken welk materieel wordt ingezet of dat handmatig kappen en snoeien beter is.

Herplanten van bomen en struiken 

De gekapte bomen en struiken worden gecompenseerd. Op de eilanden en rondom het Paterswoldsemeer planten wij nieuwe bomen en struiken aan. Dat gebeurt deels in het voor- en deels in het najaar. Daarbij planten we 39 bomen en 1.554 m2 houtopstand extra aan.