De Kaderrichtlijn Water bestaat uit drie planperioden (fases). Iedere zes jaar wordt geëvalueerd en gerapporteerd. Ook wordt bepaald welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de KRW-doelen te halen.

Planperiodes (fases)

 • De maatregelen voor het Paterswoldsemeer uit de eerste planperiode (2009-2015) en tweede planperiode (2016-2021) zijn uitgevoerd. 
 • De maatregelen voor de derde planperiode (2022-2027) worden in 2024 uitgevoerd.
  • Juni 2023 – projectplan Waterwet ter inzage
  • Juli/aug 2023 – vervolgonderzoek en vergunningen aanvragen
  • Juli/aug 2023 – bestek schrijven
  • Aug/sept 2023 – start aanbesteding uitvoering
  • Dec 23/mrt 2024 – uitvoering maatregelen

Planning

Maatregelenpakket derde planperiode in co-creatie bedacht.

 • Het maatregelenpakket voor fase 3 is in samenwerking met vertegenwoordigers uit de omgeving tot stand gekomen. Belangrijk uitgangspunt daarbij was dat we de KRW-doelen halen, zonder dat er overlast door waterplanten ontstaat voor recreanten.

Samenwerking

Uit te voeren KRW-maatregelen

 • Creëren van 6 hectare leefgebied voor waterplanten, macrofauna en vis door de aanleg van:
  • Natuurvriendelijke, smalle oeverzones met plantengordels
  • Natuurvriendelijke zones;
 • Realiseren van schuil- en paaiplaatsen voor vissen door de aanleg van:
  • Vissenbossen, vissenhotels en drijvende plantenbakken;
 • Verminderen bladinval (in uitvoering gekoppeld aan bovenstaande maatregelen);
 • Preventief maaien. 

Natuurvriendelijk oevers en - zones

Natuurvriendelijke oevers

Natuurvriendelijke oevers zijn flauw aflopende oevers. Hierdoor groeien er verschillende water- en oeverplanten. Waterinsecten, vissen, kikkers en andere kleine dieren kunnen er paaien, schuilen en opgroeien. De water- en oeverplanten nemen onder meer stikstof en fosfaat op. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit. De natuurvriendelijke oevers worden ongeveer 5 meter breed. Ze worden op veel plekken afgeschermd door een beschoeiing van (wilgen)takken. In deze beschoeiing zitten openingen, zodat vissen en andere dieren gemakkelijk in- en uit kunnen zwemmen. 

Natuurvriendelijke zones 

Natuurvriendelijke zones zijn kleine, afgesloten gebieden waarbinnen ook verschillende (water)planten groeien. Zij hebben dezelfde functie als natuurvriendelijke oevers.
 

Vissenbossen

Vissenbossen zijn takkenbossen in het water. Ze worden bijeen gehouden door een palenrij en aan de bovenzijde door gespannen draad. Tussen de dode takken kunnen vissen en waterinsecten schuilen en paaien. Vissenbossen worden op verschillende plekken in het meer aangelegd. Ze komen parallel aan de oever te liggen, zodat je er niet vanaf de wal op kunt stappen of klimmen.

Vissenhotels

Vissenhotels kun je een beetje vergelijken met insectenhotels. We leggen deze aan onder zeven steigers aan de oostzijde van het Paterswoldsemeer. Het standaard vissenhotel bestaat uit gebonden takkenbossen die in het water onder de steiger worden geplaatst. Onder twee steigers komen vissenhotels die zijn ontworpen door Technasiumstudenten. Deze hotels bestaan uit verschillende elementen en materialen.

Technasium-leerlingen ontwerpen vissenhotel voor Paterswoldsemeer

Vermindering bladinval

Bij de aanleg van de natuurvriendelijke oevers wordt een rand van ca. 5 meter uitgedund. Struiken en opschot (hele jonge boompjes) worden verwijderd om bladinval in het water te verminderen. Bomen worden gesnoeid en soms gekapt. Als er namelijk te veel blad in het water valt, ontstaat er een dikke sliblaag op de bodem. Bij het afbreken van deze laag rottende bladeren komt er onder water meer fosfaat vrij. Bovendien onttrekt het afbrekingsproces zuurstof aan het water waardoor het water ter plaatse zuurstofloos kan worden.

Preventief maaien

In het proces van co-creatie is afgesproken dat we gaan maaien op het moment dat er ergens waterplanten ontwikkelen op plekken waar dat niet wenselijk is. Samen met het Meerschap en in afstemming met de begeleidingsgroep passen we hier het maaibeleid op aan. Het nieuwe maaibeleid is onderdeel van het waterplantenbeheerplan dat in juni door het AB van het Meerschap wordt vastgesteld.

Maatregelen op de kaart

We gaan op verschillende locaties aan de slag. Deze zijn in 2020 ingebracht door en ook weer voorgelegd aan de omgeving. En het is natuurlijk afgestemd met de perceeleigenaren. Deze locaties hebben we op een kaart ingetekend.

Kaart met locaties natuurvriendelijke oevers, - zones, vissenbossen en vissenhotels.pdf 

Locaties in beeld

Hoe komt het er dan uit te zien na herinrichting? Dat hebben we per locatie laten intekenen. Een bovenaanzicht, een foto van de huidige situatie en een visualisatie van de situatie zoals die er na inrichting ongeveer uitziet, laat zien wat je kun verwachten.

 • Beschrijving maatregelen per locatie.pdf

Subsidie

Voor het project krijgt het waterschap subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer informatie op de officiële website van de Europese Unie

Logo Provincie Groningen
Logo Provincie Drenthe

Heb je gevonden wat je zocht?