In november starten we met de uitvoering van enkele Kaderrichtlijn Water-maatregelen rondom het Paterswoldsemeer. Het gaat om:

  • Het verbeteren van de afwatering en vispasseerbaarheid van het Paterswoldsemeer naar de Piccardthofplas, door het verbreden van de stuw, aanleg van een vispassage (richting Meerschapsboerderij en op terrein van Natuurmonumenten) en aanleg ijsvogelwand (start november);
  • De vervanging van het gemaal Hoornsedijk en de aanleg van de ijzerzandpassage (start januari).

Aannemersbedrijf JelleBijlsmaBV is middels een aanbestedingstraject geselecteerd om deze werkzaamheden uit te voeren. Arcadis voert namens het waterschap de directie en regelt daarmee de dagelijkse zaken op dit project.

Voorbereiding en uitvoering

Deze week worden ter voorbereiding van de fase 2 maatregelen de oevers op locatie 1 (omgeving Meerschapsboerderij) opgeschoond en uitgedund en zullen enkele bomen worden gekapt. Tussen het opschonen en kappen is 4 weken rust gepland, zodat de natuur zich kan aanpassen naar de nieuwe situatie voordat we daar met machines aan het werk gaan. In november starten we met de daadwerkelijke uitvoering.

Fasering KRW-maatregelen

Het KRW-traject is opgedeeld in 3 fasen.

  • De maatregelen die nu worden uitgevoerd vallen onder fase 2 (2016-2021).
  • Dit zijn nog niet de fase 3 maatregelen (2022-2027) die in co-creatie met de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer, Natuurmonumenten, Sportvisserij Groningen Drenthe, het Meerschap en het waterschap heeft bedacht. Deze worden momenteel verder voorbereid. Ze mogen pas worden uitgevoerd als de provincie (november 2021) en het Rijk (eerste kwartaal(Een kwartaal is een van de vier perioden van drie opeen volgende maanden waarin het jaar verdeeld wordt.) 2022) het stroomgebiedbeheerplan goedkeuren. Het KRW-maatregelenpakket fase 3 is onderdeel van dit stroomgebiedbeheerplan.
Bouwbord bij het Paterswoldsemeer: waarop een foto staat van het gebied. Uitvoerder opdrachtgever samenwerkingspartners en subsidiegevers Europees Landbouw fonds voor Plattelandsontwikkeling
Bouwbord bij het Paterswoldsemeer