De afgelopen maanden is binnen een uitvoerig proces van co-creatie gewerkt aan een KRW-maatregelenpakket voor het Paterswoldsemeer. Hierbij werkten de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer, Natuurmonumenten, Sportvisserij Groningen Drenthe, het Meerschap en het waterschap nauw samen. Het resultaat was een voorlopig advies dat is voorgelegd aan omwonenden en gebruikers van het meer.

Het voorlopig advies betreft een maatregelenpakket aanvullend op de vier maatregelen die in 2020-2021 worden uitgevoerd. Tot en met 11 december kon men reageren en onder meer aangeven welke locaties voor het uitvoeren van de maatregelen de voorkeur hebben. De reacties waren overwegend positief.

Wat vinden omwonenden en gebruikers

Het waterschap ontving ruim 30 reacties. Daarnaast raadpleegden de andere partijen hun achterbannen. Het leverde een aantal bruikbare overwegingen en adviezen op. Daarnaast bleek dat er geen overduidelijke voorkeuren zijn voor locaties. Wel ontvingen we vanuit verschillende hoeken bezwaren over het plaatsen van vissenbossen van de locatie bij Zunneriepe (harde oever Hoornsemeer). De stuurgroep, waarin bovengenoemde partijen vertegenwoordigd zijn, besloot om deze locatie te laten vervallen en te kijken naar alternatieve locaties.

In een enkele reactie zijn suggesties gedaan voor locaties die de stuurgroep nog niet op de kaart had staan. Ook zijn er een paar aandachtspunten meegegeven in relatie tot de voorgestelde locaties. Het betrof aanscherpingen, koppelkansen en suggesties om enkele locaties zodanig in te richten dat er gerecreëerd kan blijven worden. Deze nemen we mee in de verdere planuitwerking van de betreffende locaties.

Vervolg

Definitief advies

De komende weken komen we tot een definitief advies, waarbij we de reacties van bewoners en gebruikers verwerken. De stuurgroep biedt het definitieve advies half januari aan het Dagelijks Bestuur van het waterschap aan.

Op 3 februari wordt het ter besluitvorming voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. In maart komt het maatregelenpakket vervolgens ter inzage te liggen bij de provincie Groningen.