Op dinsdag 13 september organiseert waterschap Noorderzijlvest een vrije inloopavond Kaderrichtlijn Water-maatregelen Paterswoldsemeer fase 3. Belangstellenden kunnen dan spreken met betrokken projectmedewerkers. Zij lichten plannen en voorlopige ontwerpen voor de verdere verbetering van de waterkwaliteit toe aan de hand van beeldmateriaal. Natuurlijk is er ook ruimte voor het stellen van vragen of inbrengen van aandachtspunten en koppelkansen. Zo mogelijk neemt het waterschap deze mee in de definitieve ontwerpen.

Inloopavond

Voor wie:   bewoners aan en gebruikers van het Paterswoldsemeer
Waar:         Meerschapsboerderij, Veenweg 46, Haren
Wanneer:   dinsdag 13 september
Hoe laat:    tussen 18.00 en 21.00 uur

Verbeteren waterkwaliteit

De waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer voldoet op dit moment niet aan de Kaderrichtlijn Water-norm (KRW). De KRW is een Europese richtlijn die tot doel heeft dat alle Europese wateren vanaf 2027 voldoende schoon en ecologisch gezond zijn. We zijn aan de slag gegaan om de waterkwaliteit in het meer te verbeteren. Dat doen we in drie fasen. Het maatregelenpakket voor fase 3 is in 2020 tot stand gekomen in een proces van co-creatie met vertegenwoordigers uit de omgeving. 

Maatregelen fase 3

Het maatregelenpakket bevat de volgende maatregelen:

  • Creëren van 6 hectare leefgebied voor waterplanten, waterinsecten en vis door de aanleg van natuurvriendelijke oevers en -zones;
  • Realiseren van schuil- en paaiplaatsen voor vissen door de aanleg van vissenbossen en vissenhotels;
  • Verminderen van bladinval (in uitvoering gekoppeld aan bovenstaande maatregelen)
  • Preventief maaien 

Voorbereidingen en uitvoering

De afgelopen maanden zijn deze maatregelen voorbereid. In deze periode is gesproken met perceeleigenaren, direct aanwonenden en andere belanghebbenden. De aandachtspunten en aangedragen koppelkansen hebben we waar mogelijk meegenomen in de voorlopige ontwerpen. Dit najaar worden de ontwerpen definitief gemaakt. De uitvoering zal plaatsvinden in 2023 en 2024.

Vragen en opmerkingen per mail 

Ben je niet in de gelegenheid om naar de inloopbijeenkomst te komen? Je kunt je vragen en opmerkingen ook per mail sturen via paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl. Deze zullen wij ook per mail beantwoorden.
 

Meerschapsboerderij, Veenweg 46, Haren
Meerschapsboerderij, Veenweg 46, Haren