Op verschillende manieren werken wij aan de verbetering van de waterkwaliteit en ecologie van het Paterswoldsemeer. Daarnaast zorgen we er voor dat het water ook in de toekomst op een goede manier afgevoerd kan worden en er geen overlast door een te hoog waterpeil ontstaat.

Verbeteren waterkwaliteit en ecologie

We verbeteren de waterkwaliteit volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). De KRW bestaat uit drie fases (planperioden). De maatregelen voor fase 1 en 2 zijn inmiddels uitgevoerd. Die voor fase 3 zijn voorbereid en worden in 2024 uitgevoerd.

KRW-maatregelen fase 1 (2009-2015) - afgerond

  • Inrichten slotenstelsel achter Lage Wal als paaigebied voor vissen en inrichting oever
  • Koppeling Drentse Aa met Paterswoldsemeer en aanleg natuurvriendelijke oevers (meegenomen in project Meerweg van provincie Groningen, afgerond in 2023).

KRW-maatregelen fase 2 (2016-2021) - afgerond

  • Vervanging van gemaal Hoornsedijk en aanleg van een ijzerzandpassage
  • Verbreding van de stuw bij de Meerschapsboerderij en aanleg vispassage
  • Aanleg natuurvriendelijke oevers in verbinding Paterswoldsemeer en Piccardthofplas
  • Nieuw peilbesluit​​​​​​​

Meer informatie

Meer in Balans uitgevoerde KRW-maatregelen

KRW-maatregelen fase 3 (2022-2027) – in voorbereiding

  • Aanleg natuurvriendelijke oevers en – zones
  • Plaatsing vissenbossen en vissenhotels
  • Verminderen bladinval

Overzichtskaart 'Verbetering waterkwaliteit KRW fase 3 Paterswoldsemeer' 

Een overzichtskaart waarop alle locaties zijn aangegeven waar al natuurvriendelijke oevers zijn aangelegd en waar in 2024 aanvullende natuurvriendelijke oevers, vissenbossen en vissenhotels worden aangelegd. 

Meer informatie

​​​​​​​Meer in Balans-2 uit te voeren KRW-maatregelen

 

Peilbesluit Paterswoldsemeer

Voor het Paterswoldsemeer is een nieuw peilbesluit vastgesteld. Het watersysteem van het Paterswoldsemeer bestaat uit 21 peilvakken. In het nieuwe peilbesluit is een peilwijziging voor 5 peilvakken opgenomen. Het Paterswoldsemeer is daar een van. Op basis van een verkenning, onderzoeken en variantenstudie is besloten om een vast peil te hanteren. Deze komt overeen met het huidige zomerpeil met een marge van -5 of +5 om in te kunnen spelen op weersomstandigheden.

Peilbesluit Paterswoldsemeer

Wanneer je de kaart 21 peilvakken in het gebied Paterwoldsemeer om een of andere reden niet kunt lezen stuur een e-mail naar paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl

Kaart 21 peilvakken

Op de kaart is te zien hoe de 21 peilvakken in het gebied Paterwoldsemeer lopen.

Klimaatmaatregelen stedelijk gebied Groningen zuidwest 

We verbeteren de afvoerroute van het Paterswoldsemeer richting gemaal De Verbetering in het Hoendiep en maken deze klimaatbestendig. We werken hierbij samen met gemeente Groningen en combineren onze opgaven binnen dit gebied.

Wanneer je de kaart 'Afwatering vanaf Paterwoldsemeer' om een of andere reden niet kunt lezen stuur een e-mail naar paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl

Verbetering afwatering vanaf Paterswoldsemeer

Verbinding Drentsche Aa – Paterswoldsemeer

Provincie Groningen heeft een ecologische verbindingszone aangelegd Meerweg. Een belangrijk onderdeel van het werk hiervan is de koppeling van de Drentsche Aa met het Paterswoldsemeer. Dit draagt bij aan een betere waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer. We hoeven daardoor minder water in te laten vanuit het fosfaatrijke Noord Willemskanaal. 

De ecologische verbindingszone is onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Provincie Groningen verbindt de natuur van het Paterswoldsemeer met de Onlanden, het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer, en zo met het Natuurnetwerk Nederland.

Meer in Balans: werkzaamheden Paterswoldsemeer: www.meerschap-paterswolde.nl/werkzaamheden-paterswoldsemeer
 

Waterwoordenboek

Uitleg van woorden op het gebied van water

Waterwoordenboek

Heb je gevonden wat je zocht?