Waterschap Noorderzijlvest is bezig met het verbeteren van de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer volgens de Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat gebeurt in drie fasen. Daarnaast legt de provincie Groningen langs de oostzijde Ecologische Verbindingszones aan als onderdeel van het Natuur Netwerk Nederland (NNN). Door de KRW en NNN maatregelen worden de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer en de leefomstandigheden van vissen, waterinsecten, kleine zoogdieren en amfibieën beter. Op woensdag 13 juli vond de oplevering plaats van de KRW-maatregelen fase 2 en drie NNN-poelen. Ook is de nieuw aangelegde stuw en vispassage nabij de Meerschapsboerderij in gebruik genomen.

Oplevering

In het bijzijn van projectleden, samenwerkingspartners en omwonenden leverde aannemersbedrijf Jelle Bijlsma BV het werk officieel op aan waterschap Noorderzijlvest en directievoerder Arcadis. Vervolgens werden de terreinen weer terug in beheer gegeven (overgedragen) aan het Meerschap Paterswolde en Natuurmonumenten. 

Krachtige samenwerking

Voordat de handtekeningen werden gezet, nam onder andere Annette van Velde, dagelijks bestuurslid van Noorderzijlvest, het woord. “Het succes is te danken aan de intensieve samenwerking die er is geweest tussen de samenwerkingspartners en overheden. Maar ook met de bewoners uit het gebied. Dit zijn de mensen die met ons meegedacht hebben en ons werk vol belangstelling volgden. Het is belangrijk om samen het plan beter te maken. Ik hoop dat we ook op die manier de volgende fase in kunnen. Want we zijn nog niet klaar”.

Overdracht

De volgende werkzaamheden zijn uitgevoerd, opgeleverd en in beheer teruggegeven aan Natuurmonumenten, het Meerschap en de beheerafdeling van waterschap Noorderzijlvest:

  • De stuw nabij de Meerschapsboerderij is verlegd en verbreed;
  • Bij de stuw is een vispassage aangelegd;
  • Poldergemaal Hoornsedijk is vervangen en daarnaast is een ijzerzandpassage aangelegd;
  • Nabij de ijzerzandpassage zijn drie poelen ontgraven als onderdeel van het NNN;
  • Nabij de Meerschapsboerderij zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd;
  • Als klimaatmaatregel is er een verbinding gemaakt tussen de Piccardtgraft en de Piccardthofplas (nabij het Martiniziekenhuis).
Projectleden, samenwerkingspartners en omwonenden kijken aan de rand van de watergang toe hoe de stuw in werking wordt gesteld en het water vanuit het Paterswoldsemeer richting Piccardthofplas wordt afgevoerd.