Om de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer te verbeteren volgens de norm van de Kaderrichtlijn Water, moet het waterschap nog verschillende maatregelen nemen. Door omwonenden en andere belanghebbenden is meegedacht over hoe en waar dat het beste zou kunnen.

Tijdens een gebiedsbijeenkomst in februari dit jaar ontving het waterschap al verschillende ideeën. Maar ook na een oproep om digitaal suggesties aan te dragen, kwamen nog diverse ideeën binnen. Het resultaat: een totaallijst met bijna 50 mogelijke maatregelen, koppelkansen en algemene tips.

Het streven is om gezamenlijk te komen tot een pakket van breed gedragen maatregelen die bijdragen aan de Kaderrichtlijn Water-doelen en voorkomen dat het recreatief gebruik veel hinder ondervindt van waterplanten. Het Paterswoldsemeer houdt daarmee een sterk recreatieve functie.

Bespreking van de ideeën

De inhoudelijke werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van het gebied en deskundigen van het waterschap, heeft alle ideeën besproken en geclusterd. Een extern bureau heeft dit ondersteund en de uitkomsten zijn ter kennisname naar de stuurgroep gestuurd. Er werd onder meer gekeken naar de volgende zaken: welke maatregelen dragen bij aan het verminderen van de aanvoer van onder meer fosfaten? Welke aan het tegengaan van blauwalg? En welke dragen juist bij aan het verbeteren van de ecologie, waardoor er een betere leefomgeving ontstaat voor vissen en kleine waterdiertjes?

Eerste selectie

Een aantal voorgestelde maatregelen wordt niet verder onderzocht. Dit betreft voorstellen om stoffen aan het meer toe te voegen om andere stoffen, zoals fosfaten, te binden en daarmee te verminderen. Of ideeën die in strijd zijn met beleid van het waterschap, bijvoorbeeld het uitzetten van bepaalde vissoorten die van nature niet voorkomen in Nederland. Ook zijn er suggesties gedaan die weliswaar een positief effect hebben op een specifiek onderdeel van de waterkwaliteit, maar tegelijkertijd ook een nadelig effect hebben op een ander onderdeel. Maatregelen die extra bladinval opleveren bijvoorbeeld.

Hoe gaan we verder?

Een groot aantal ingebrachte ideeën is interessant en wordt verder onderzocht en doorgerekend. Op basis hiervan valt uiteindelijk weer een aantal suggesties af. Bijvoorbeeld omdat de bijdrage aan het doel te klein is, er geen geschikte locaties zijn, het draagvlak te klein is of de kosten te hoog blijken. De komende periode zal de inhoudelijke groep(Deskundigen vanuit waterschap en vanuit het gebied Paterswoldsemeer die alle voorgestelde maatregelen beoordelen en toetsen en de meest kansrijke voorleggen aan de stuurgroep.) een aantal scenario’s uitwerken. Half augustus kunnen omwonenden en gebruikers van het Paterswoldsemeer hier op reageren.