Hoe ziet het proces tot het komen van alternatieve maatregelen er uit?

Alle aangedragen ideeën vanuit de bewoners en gebruikers van het Paterswoldsemeer en van het waterschap worden verzameld. Een inhoudelijke groep, bestaande uit experts van het waterschap en vanuit het gebied, beoordelen deze ideeën op effect en haalbaarheid. Na een eerste beoordeling wordt een aantal maatregelen verder doorgerekend aan de hand van modelstudie, literatuurstudie en praktijkvergelijkingen. Vanuit de inhoudelijke groep wordt een advies gegeven aan de stuurgroep. De stuurgroep maakt een belangenafweging en brengt een advies uit aan het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest. Het algemeen bestuur neemt uiteindelijk het besluit.

Wat is de rol van de stuurgroep?

De stuurgroep is opgericht om te komen tot een co-creatie/gezamenlijk advies, dat zoveel mogelijk recht doet aan de KRWKRW-doelen en de belangen van bewoners/gebruikers van het Paterswoldsemeer. De stuurgroep stelt een advies op dat wordt behandeld door het dagelijks bestuur. Het algemeen bestuur neemt uiteindelijk een besluit over het voorstel.

Wie zitten er in de stuurgroep?

In de stuurgroep zitten vertegenwoordigers vanuit bewoners/recreatie, natuur en waterschap. De partijen die namens deze belangen in de stuurgroep zitten zijn:

  • Beweging Recreatie Paterswoldsemeer (3),
  • Natuurmonumenten (1),
  • Sportvisserij Groningen Drenthe (1)
  • waterschap Noorderzijlvest (2).

Ton Baas is als onafhankelijk procesbegeleider voorzitter van de stuurgroep.

Wie zitten er in de inhoudelijke groep?

In de inhoudelijke groep zitten vertegenwoordigers vanuit bewoners/recreatie, natuur en waterschap. Het zijn mensen met een ecologische/aquatische achtergrond en/of veel gebiedskennis. De groep wordt aangevulde met een externe deskundige. Ton Baas is als onafhankelijke procesbegeleider voorzitter van de inhoudelijke groep.

Wat is de rol van de inhoudelijke groep?

De inhoudelijke groep verzamelt alle aangedragen ideeën voor maatregelen om de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer te verbeteren. Deze worden binnen de groep getoetst op effect en haalbaarheid. Kansrijke maatregelen worden doorgerekend aan de hand van model- en literatuurstudie en praktijkvergelijkingen. De inhoudelijke groep adviseert de stuurgroep.

Wat is de Herstartnota?

De Herstartnota is in samenspraak met vertegenwoordigers uit het gebied opgesteld. In dit document wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de achtergronden van de Kaderrichtlijn Water en de voorgestelde maatregelen. Het document is bedoeld om eenieder die bij het komende proces betrokken is dezelfde informatie te geven over de eerder gemaakte keuzen, financiële aspecten en de aanpak van het net gestarte proces; de herstart van de gebiedsontwikkeling Paterswoldsemeer. Ook gat het document in op de stappen die nodig zijn om tot een besluit te komen.

Hoe is het waterschap gekomen tot de aanvankelijke set aan KRW-maatregelen voor het Paterswoldsemeer?

Voor elk KRW-waterlichaam, waar het Paterswoldsemeer er een van is, wordt een Water Systeem Analyse (WSA) gemaakt. Zo’n analyse vertelt ons wat de kwaliteit van het watersysteem is en hoe deze is te verbeteren. Een goede watersysteemanalyse maakt duidelijk aan welke ‘knoppen’ het best gedraaid kan worden om een verbetering te realiseren. Ook wordt inzichtelijk welke obstakels er eventueel nog zijn om de KRW-doelen te halen. Op basis van deze inzichten formuleert het waterschap een set aan maatregelen en toetst deze bij o.a. natuurbeheerders, gemeenten en provincie.

Het kan jaren duren voordat het effect van een moeras of waterinlaat gemeten kan worden. Als alle maatregelen tegelijk worden ingevoerd, zal het dus onmogelijk zijn om vast te stellen welke maatregelen effect heeft. Waarom niet eerst water inlaten vanuit

Uit de watersysteemanalyse en het PCLake model wordt duidelijk dat we alleen met een combinatie aan maatregelen de KRW-doelen behalen. Uit deze analyses wordt ook duidelijk dat alleen water inlaten vanuit de Drentse Aa niet voldoende is. De KRW-doelen bestaan bovendien uit verschillende onderdelen (biologisch en ecologisch), waarvoor verschillende maatregelen getroffen moeten worden. Met behulp van de Water Systeem Analyse en het PCLake model kunnen we daarbij verschillende scenario’s (combinaties van maatregelen) doorrekenen. Daarnaast wordt gemonitord om te kijken of de ingezette maatregelen tot voldoende resultaat leiden of dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Heb je gevonden wat je zocht?