Voor het Paterswoldsemeer stellen we een nieuw peilbesluit vast. De voorbereidingen voor het peilbesluit zijn gestart in 2019. In dat jaar vond er ook een gebiedsbijeenkomst plaats. Naar aanleiding van deze bijeenkomst, de belangenafweging en de berekeningen werd duidelijk dat er een extra onderzoek nodig was. In een zogenaamde variantenstudie is gekeken naar maatregelen om de afvoerroute vanaf het Paterswoldsemeer, via het Stadspark, naar gemaal De Verbetering te optimaliseren. Deze studie is inmiddels afgerond. Het voorstel peilbesluit Paterswoldsemeer is toegelicht tijdens informatiebijeenkomsten op woensdag 22 december.

Inzien ontwerp-peilbesluit

Het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest stelde op 7 maart 2022 het peilbesluit voor het Paterswoldsemeer vast. Deze kun je inzien vanaf 11 maart 2022 op www.overheid.nl

Voorstel: vast peil

Op basis van de verkenning, onderzoeken en variantenstudie is het voorstel om een vast peil te hanteren. Deze komt overeen met het huidige zomerpeil met een marge van -5 of +5 cm om in te kunnen spelen op weersomstandigheden. Dit voorstel wordt in het voorjaar van 2022 ter inzage gelegd en in juli behandeld door het algemeen bestuur van het waterschap.

Uitleg Storymap

Benieuwd hoe het peilbesluit tot stand is gekomen, welke onderzoeken er aan vooraf zijn gegaan en welk effect het peilbesluit heeft op je woon- en leefomgeving? Via een Storymap nemen wij je aan de hand van beeld, kaartmateriaal en een heldere uitleg mee in het hele proces.

Heb je gevonden wat je zocht?