Waarom willen we het peil aanpassen?

De peilaanpassing is onderdeel van het maatregelenpakket om de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer te verbeteren. Hiervoor willen we de inlaat van gebiedsvreemd water beperken. Door in de winter meer regenwater vast te houden in het meer, hoeven we in de zomer minder snel te starten met het inlatenvan water.

Het aanleggen van natuurvriendelijk ingerichte zones (moeraszones) is ook onderdeel van het maatregelenpakket. Het huidige peilbeheer met een zomer- en winterpeil is ongunstig voor de ontwikkeling (groei) van deze natuurvriendelijke zones. Een ander type peilbeheer zorgt voor meer biodiversiteitin deze natuurvriendelijke zones.

Waarom is flexibel peilbeheer niet mogelijk in het Paterswoldsemeer?

Voor de ontwikkeling van natuurvriendelijk ingerichte zones (moeraszones) en voor het beperken van de inlaat van gebiedsvreemd water zou het instellen van flexibel peilbeheer, met een hoger winterpeil dat mag uitzakken in de zomer, het beste zijn. We hebben alle andere belangen ook meegewogen, zoals voldoende drooglegging voor wegen en woningen, beperken van veenoxidatie en vaardiepte. Uit de belangenafweging blijkt dat flexibel peilbeheer niet mogelijk is. We kunnen in de winter het peil niet veel verhogen en in de zomer het peil niet verlagen. Daarom stellen we een vast peil voor. Er wordt nog onderzocht of dit vaste waterpeil beheersbaar is en of en welke maatregelen uitgevoerd moeten worden in de afvoerroute van het Paterswoldsemeer om het vaste peil te kunnen handhaven. Hiervoor is een variantenstudie opgestart.

Wat is het voordeel van een vast peil t.o.v., een zomer- en winterpeil (huidig)?

Rekening houdend met alle belangen, is een vast peil het hoogst haalbare om onze KRW-doelen te behalen (verbetering van de waterkwaliteit). Een zomer- en winterpeil is de minst optimale situatie voor deze KRW-doelen.

Voor de moeraszones zou droogval in de zomer de meest optimale situatie zijn. Dit is echter niet haalbaar, omdat dit ten koste gaat van andere belangen (o.a. vaardiepte, veenoxidatie). De minst optimale situatie is het huidige zomer- en winterpeil. Een vast peil zit daar tussenin en het is mogelijk om de moeraszones zo aan te leggen dat de gewenste biodiversiteit toch ontstaat, zonder dat er droogval is.

Heb je gevonden wat je zocht?