Voor het Paterswoldsemeer stellen we een nieuw peilbesluit vast. De voorbereidingen voor het peilbesluit zijn gestart in 2019. In dat jaar vond er ook een gebiedsbijeenkomst plaats. Naar aanleiding van deze bijeenkomst, de belangenafweging en de berekeningen werd duidelijk dat er een extra onderzoek nodig was. In een zogenaamde variantenstudie is gekeken naar maatregelen om de afvoerroute vanaf het Paterswoldsemeer, via het Stadspark, naar gemaal De Verbetering te optimaliseren. Deze studie is inmiddels afgerond. Het voorstel peilbesluit Paterswoldsemeer is toegelicht tijdens informatiebijeenkomsten op woensdag 22 december. Het peilbesluit is op 6 juli 2022 vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap.

Vast peil voor Paterswoldsemeer

Op basis van de verkenning, onderzoeken en variantenstudie is besloten om een vast peil te hanteren. Deze komt overeen met het huidige zomerpeil met een marge van -5 of +5 cm om in te kunnen spelen op weersomstandigheden. 

Uitleg Storymap

Benieuwd hoe het peilbesluit tot stand is gekomen, welke onderzoeken er aan vooraf zijn gegaan en welk effect het peilbesluit heeft op je woon- en leefomgeving? Via een Storymap nemen wij je aan de hand van beeld, kaartmateriaal en een heldere uitleg mee in het hele proces.

Digitaal toegankelijkheid storymap

De storymap is niet digitaal toegankelijk. Wanneer je om een of andere reden de storymap niet kunt lezen of als je vragen hebt stuur een e-mail naar paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl

Heb je gevonden wat je zocht?