Monitoring van de waterkwaliteit is belangrijk. Zo kunnen we zien wat de waterkwaliteit is en welk effect uitgevoerde maatregelen hebben op deze kwaliteit. We monitoren op verschillende manieren.

Kaderrichtlijn water

De kwaliteit van het water houden we al jaren bij met het vaste KRW-monitoringsprogramma. Hierin wordt de chemische toestand en de ecologische toestand van het water bepaald:

  • de chemische toestand wordt bepaald door een aantal maal per jaar op een vaste punt in het Paterswoldsemeer de aanwezigheid van nutriënten en schadelijke stoffen te meten;
  • de ecologische toestand wordt bepaald door eens in de drie jaar te kijken naar de aanwezigheid van planten, vissen, waterinsecten en algen.

Op deze wijze bepalen we niet alleen de huidige toestand, maar kijken we ook of de effecten van getroffen maatregel én of de gestelde KRW doelen al zijn gehaald. De resultaten verwerken we ieder jaar in een factsheet. Dit doen alle waterschappen voor ieder KRW-waterlichaam.

Project specifieke monitoring

Naast het KRW-monitoringsprogramma zijn we in 2019 gestart met de monitoring van de waterkwaliteit van onder andere de Leijeloop, polder Hoornsedijk en na verbinding Meerweg ook de Drentse Aa, waaruit het water het Paterswoldsemeer instroomt.

In het Paterswoldsemeer is één extra monitoringspunt toegevoegd in de Mannewijk. Deze extra metingen doen wij, omdat we in de komende jaren een aantal maatregelen uitvoeren en wij de effecten van deze maatregelen willen vaststellen.

Peilbuizen 

Rondom het meer zijn peilbuizen geplaatst die de grondwaterstand meten. Zo zien wij wat het peil op het meer en neerslag doet met de grondwaterstand.

Projectmonitoring KRW-maatregelen 2022-2027

Onderdeel van het samenwerkingsproces is het opstellen van een projectmonitoringsplan. Naast de reguliere KRW monitoring vindt extra monitoring op het Paterswoldsemeer plaats.

Overzichtskaart plaatsen van de meetpunten

Overzichtskaart plaatsen van de meetpunten

 

Op de 'overzichtskaart plaatsen van de meetpunten' is aangegeven op welke vijf punten rond het Paterswoldsemeer meetpunten zijn om de waterkwaliteit van het meer te meten. Het betreft aanvoer vanuit de Drentse Aa, polder Hoornsedijk, de Leijeloop en inlaat Noord Willemskanaal.

Wanneer je de 'overzichtskaart plaatsen van de meetpunten' om een of andere reden niet kunt lezen stuur een e-mail naar paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl

Kaart locaties van de peilbuizen

Kaart locaties van de peilbuizen

 

Op de kaart 'locaties van de peilbuizen' zijn de zeven locaties aangegeven waar wij rondom het Paterswoldsemeer peilbuizen hebben geplaatst om de grondwaterstand te kunnen meten. Zo zien wij wat het peil op het meer en de neerslag doet met het grondwater.

Wanneer je de 'overzichtskaart plaatsen van de meetpunten om een of andere reden niet kunt lezen stuur een e-mail naar: paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl

Heb je gevonden wat je zocht?