De Kaderrichtlijn Water bestaat uit drie planperioden (planning). Iedere zes jaar wordt geëvalueerd en gerapporteerd. Plannen worden daarop herzien en aangepast.

 • De maatregelen voor het Paterswoldsemeer uit de eerste planperiode (2009-2015) zijn opgenomen in die voor de tweede planperiode (2016-2021). Deze zijn tussen november 2021 en mei 2022 uitgevoerd.
 • De maatregelen voor de derde planperiode (2022-2027) zijn in het proces van co-creatie bedacht.

Voorgestelde maatregelenpakket - stroomgebiedbeheerplan

Op 3 februari 2021 stemde het algemeen bestuur van het waterschap in met het voorgestelde maatregelenpakket. Het maatregelenpakket is opgenomen in een stroomgebiedbeheerplan. Deze wordt op 15 december 2021 vastgesteld door de gedeputeerde staten van provincie Groningen en in het eerste kwartaal 2022 door het Rijk.

Maatregelen in voorbereiding

 • Creëren van 6 hectare leefgebied voor waterplanten, macrofauna en vis door de aanleg van:
  • Natuurvriendelijke, smalle oeverzones met plantengordels
  • Natuurvriendelijke zones;
 • Realiseren van schuil- en paaiplaatsen voor vissen door de aanleg van:
  • Vissenbossen, vissenhotels en drijvende plantenbakken;
 • Verminderen bladinval (in uitvoering gekoppeld aan bovenstaande maatregelen);
 • Preventief maaien. 

Maatregelen op de kaart

We hebben 6 ha nodig voor inrichting van natuurvriendelijke oevers en -zones. Door verschillende partijen is nu ruim 7 ha aan mogelijke locaties op de kaart ingetekend. Datzelfde geldt voor de locaties voor paai- en schuilplaatsen voor vissen. Ook hiervan hebben we er meer ingetekend dan nodig zijn. Dat betekent dat we niet alle locaties op de kaart gaan gebruiken.

Locaties in beeld

Hoe komt het er dan uit te zien na herinrichting? Dat hebben we per locatie laten intekenen. Een bovenaanzicht, een foto van de huidige situatie en een visualisatie van de situatie zoals die er na inrichting ongeveer uitziet, laat zien wat je kun verwachten.

Wat doen we nu

Zijn bezig met:

 • Per locatie maken van een Programma van Eisen (PvE); welke eisen en wensen zijn er in relatie tot het ontwerp (natuurvriendelijke oever, vissenbos, vissenhotel);
 • Inventariseren welke aanvullende onderzoeken nodig zijn en welke vergunningen aangevraagd moeten worden;
 • Inmeten van locaties:
 • Voorbereidende gesprekken met eigenaren grond- en waterpercelen en partijen die koppelkansen zien;
 • Maken van een planning;
 • In kaart brengen wat er loopt en eventueel nog nodig is op het gebied van monitoring;
 • Uitwerken van voorlopige ontwerpen per locatie.

Heb je gevonden wat je zocht?