Om de waterkwaliteit van het Paterswoldsemeer te verbeteren volgens de Kaderrichtlijn Water einddoelen, moeten verschillende maatregelen worden genomen. Er waren al vijf maatregelen bedacht. Een van deze maatregelen, het aanleggen van moeraszones, gaat niet door. Bewoners en gebruikers van het Paterswoldsemeer waren bezorgd dat moeraszones onder meer zouden leiden tot erg veel waterplanten. De overige vier maatregelen zijn bij het opstellen van de Herstartnota opnieuw besproken en opgenomen in deze nota als zijnde uit te voeren maatregelen. Deze worden momenteel ambtelijk voorbereid. In samenwerkingsverband wordt nu gekeken naar alternatieve maatregelen voor moeraszones en aanvullende maatregelen om de KRW-einddoelen in 2027 te halen.

De vier maatregelen die worden voorbereid

 1. Verbreden bestaande stuw nabij de Meerschapsboerderij;
 2. Aanpak vismigratieknelpunt Piccardthofplas / Paterswoldsemeer;
 3. Vervangen poldergemaalHoornsedijk met ijzerzandbassin;
 4. Peilbesluit Paterswoldsemeer.

Vergunning aanvraag

Vergunningen worden aangevraagd voor:
Maatregel Aanvraag  Planning Werkzaamheden
Maatregel 1 februari
 
 • Start werkzaamheden eind zomer 2021
 • Afronding najaar 2021
 • natuurvriendelijke oever graven
 • bosschages verwijderen
 • nieuw bomen planten
Maatregel 2 februari    
 
 • Start werkzaamheden halverwege 2021
 • Afronding najaar 2021
 • natuurvriendelijke oever graven
 • bosschages verwijderen
 • nieuw bomen planten
Maatregel 3 januari       

1. Verbreden bestaande stuw nabij Meerschapsboerderij

Het verbreden van de stuw nabij de Meerschapsboerderij leidt tot een grotere afvoercapaciteit van het Paterswoldsemeer. Onderzocht moet worden of het achterliggende watersysteem door het verbreden van de Meerschapsstuw niet te veel wordt belast ten tijde van extreme neerslagperioden. Het onderzoek is inmiddels opgestart, waarbij we het gehele watersysteem toetsen op klimaatbestendigheid.

Door bij de nieuwe stuw een vispassage aan te leggen, kunnen vissen weer optrekken vanuit de Piccardthofplas naar het Paterswoldsemeer. Het Paterswoldsemeer is dan weer bereikbaar voor vissen. De leefomgeving voor vissen verbetert. Ook zo geven we invulling aan de KRW doelstellingen.

2. Aanpak vismigratieknelpunt

Vismigratieknelpunt Piccardthofplas/Paterswoldsemeer

Ten noorden van de Veenweg en ten westen van de Woldsloot ligt een natuurterreintje met een bijbehorende vispassage van Natuurmonumenten. Uit onderzoek blijkt dat deze vispassage totaal niet meer functioneert als gevolg van achterstallig onderhoud. Door het verwijderen van deze vispassage kan vismigratie plaatsvinden tussen de Piccardthofplas en het Paterswoldsemeer.

In het natuurterreintje van Natuurmonumenten worden natuurvriendelijke oevers ingericht als maatregel voor natuur, flora, fauna en verbetering van de waterkwaliteit. Dit gebied dient ook als paai- en opgroeigebied voor vis om zo bij te dragen aan de visstand en daarmee indirect aan de KRW-doelen voor het Paterswoldsemeer.

3. Gemaal Hoornsedijk en ijzerzandbassin

Nieuw gemaal

Het gemaal Hoornsedijk is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Gevolgen? Relatief veel technische storingen. Het nieuwe poldergemaal wordt toekomstbestendig. In het ontwerp is rekening gehouden met klink, bodemdaling en klimaatverandering. Het nieuwe gemaal kan bovendien op afstand worden bestuurd vanuit het waterschapshuis.

Het vervangen van poldergemaal Hoornsedijk is een op zichzelf staande KRW-maategel. De combinatie met het ijzerzandbassin maakt dat deze maatregel bijdraagt aan vermindering van de fosfaatbelasting.
Het effect van deze KRW-maatregel op de waterkwaliteit en onderwater plantengroei wordt de komende jaren goed gemonitord. Meer informatie:

4. Peilbesluit Paterswoldsemeer

Bij de voorbereiding van het peilbesluit onderzoeken we of het watersysteem voldoet aan de normen en gebruikseisen. Om deze berekeningen te kunnen maken wordt een hydrologisch model gemaakt.

Het onderzoek bestaat uit:

 • berekeningen van afmetingen van hoofdwatergangen en duikers;
 • toetsing van de drooglegging aan de normen voor grondgebruik;
 • inventarisatie van de knelpunten vanuit het beheer en onderhoud;
 • de kans op wateroverlast bij zeer natte perioden;
 • de effecten van een peilwijziging op grondwaterstanden

Peilbesluit

Om te komen tot een peilbesluit voor het Paterswoldsemeer zijn de volgende stappen doorlopen:

 • In februari 2019 zijn we gestart met het peilbesluit Paterswoldemeer.
 • We hebben een model gebouwd om berekeningen te kunnen doen.
 • In september 2019 heeft de laatste gebiedsbijeenkomst voor het peilbesluit plaatsgevonden. De berekende knelpunten, het beoogde waterpeil en beoogde maatregelen zijn hier gepresenteerd.
 • 2020 zijn de resultaten uit de gebiedsbijeenkomst, de belangenafweging en de berekeningen samengevoegd.
 • De conclusie hieruit was, dat er een extra studie uitgevoerd moet worden naar maatregelen om de afvoerroute vanaf het Paterswoldsemeer naar gemaal De Verbetering te optimaliseren. Hiervoor is een variantenstudie opgestart.

Daarna heeft het proces stilgelegen om te komen tot een herstartnota.

Vervolg

Nu de herstartnota is vastgesteld, kunnen we weer verder met het peilbesluit.

 • De eerstvolgende stap is het uitvoeren van de variantenstudie.
 • Daarna kunnen we de resultaten van de variantenstudie verwerken in de rapportage ‘toelichting op het peilbesluit’
 • Er wordt een gebiedsbijeenkomst gepland omstreeks november.
 • Wanneer nodig plannen we dan ook gesprekken met de gemeente, natuurorganisaties, belangengroepen en individuele belanghebbenden.
 • Na de gebiedsbijeenkomst start de procedure voor de officiële besluitvorming en vaststelling door het algemeen bestuur.

Meer informatie Herstartnota:

Natuurnetwerk Nederland

In en rond het Paterswoldsemeer werkt provincie Groningen aan de ontwikkeling van nieuwe natuur. De natuur bij de Hoornsedijk en het gebied daaromheen maken onderdeel uit van een ecologische verbindingszone bij het Paterswoldsemeer. Deze natuur wordt straks verbonden met de Onlanden, het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer, en zo met het Natuur Netwerk Nederland. Meer informatie:

www.provinciegroningen.nl/projecten/ontwikkeling-natuur-paterswoldsemeer

Subsidie

Voor het project krijgt het waterschap subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer informatie op de officiële website van de Europese Unie ec.europa.eu

 

 

Heb je gevonden wat je zocht?