Meer in Balans

De Kaderrichtlijn Water bestaat uit drie planperioden planning. Iedere zes jaar wordt geëvalueerd en gerapporteerd. Plannen worden daarop herzien en aangepast.

 • De maatregelen voor het Paterswoldsemeer uit de eerste planperiode (2009-2015) zijn opgenomen in die voor de tweede planperiode (2016-2021). Deze worden uitgevoerd tussen november 2021 en april 2022.
 • De maatregelen voor de derde planperiode (2022-2027) zijn in het proces van co-creatie bedacht. Deze worden nu voorbereid zodat we in 2022 kunnen starten met de uitvoering.

De maatregelen die worden uitgevoerd

Locatie Meerschapsboerderij

 • Verbreden bestaande stuw nabij de Meerschapsboerderij
 • Aanpak vismigratieknelpunt Piccardthofplas – Paterswoldsemeer

Locatie Hoornsedijk

 • Vervangen poldergemaal Hoornsedijk en aanleg ijzerzandpassage

Locatie Meerschapsboerderij

Tussen oktober 2021 en februari 2022 gaan wij aan de slag om de afvoercapaciteit van het Paterswoldsemeer richting Piccardthofplas te verbeteren. Daarnaast maken we het vissen gemakkelijker om tussen beide plassen te migreren.

Wat gaan we doen?

 1. Langs het Winterpad en achter de Meerschapsboerderij komt een natuurvriendelijke oever, waardoor planten en (water)dieren een betere leefomgeving krijgen en de waterkwaliteit verbetert.
 2. We verbreden de stuw die naast de Meerschapsboerderij ligt en vergroten de nabij gelegen duiker onder het fietspad. Hierdoor vergroten we de afvoercapaciteit van het Paterswoldsemeer. Naast de stuw komt een vispassage, zodat vissen weer kunnen optrekken vanuit de Piccardthofplas naar het Paterwoldsemeer. Het Paterswoldsemeer is dan weer bereikbaar voor vissen. 
 3. Ten noorden van de Veenweg en ten westen van de Woldsloot ligt een natuurterrein met vispassage van Natuurmonumenten. Uit onderzoek blijkt dat deze vispassage niet meer functioneert. Door het verwijderen van deze vispassage kan vismigratie plaatsvinden tussen de Piccardthofplas en het Paterswoldsemeer. Op dit terrein worden natuurvriendelijke oevers ingericht als maatregel voor planten, dieren en het verbeteren van de waterkwaliteit. Dit gebied dient ook als paai- en opgroeigebied voor vis. Voor de aanwezige ijsvogels maken we in samenwerking met Natuurmonumenten een ijsvogelwand.
 4. Doordat met het verbreden van de stuw de afvoercapaciteit toeneemt, wordt het achterliggende watersysteem meer belast. Daarom verbeteren we de afwatering rondom het Martinizoekenhuis richting Piccardthofplas door een tweetal duikers te vervangen.

Meer informatie

Vlog december 2021 - YouTube

Locatie Hoornsedijk

In het eerste kwartaal van 2022 gaan wij aan de slag met het vervangen van gemaal Hoornsedijk en de aanleg van een ijzerzandpassage.

Wat gaan we doen?

 1. Het gemaal Hoornsedijk is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het nieuwe poldergemaal wordt toekomstbestendig. In het ontwerp is rekening gehouden met klink, bodemdaling en klimaatverandering. Het nieuwe gemaal kan bovendien op afstand worden bestuurd vanuit het waterschapshuis.
 2. Ook leggen we een ijzerzandpassage aan. Dit is een verbreed slotenstelsel waarbij de bodem is afgedekt met ijzerzand. Het polderwater wordt hierdoor gefilterd, zodat er minder fosfaatrijk water op het Paterswoldsemeer komt. De reductie van de fosfaatbelasting als gevolg van deze maatregel op het meer is ongeveer 20%. 
 3. Tenslotte graven we hier enkele poelen als onderdeel van de Ecologische Verbindingszone die de provincie Groningen realiseert. 

Monitoring

Er is een integraal monitorings- en beheerplan opgesteld voor het gemaal, de ijzerzandpassage en de poelen. Dit integraal monitorings- en beheerplan geeft aan hoe verschillende overwegingen met betrekking tot het goed functioneren van het systeem, inpassing in het gebied en aandachtspunten die door omwonenden zijn genoemd, meegenomen worden na realisatie (beheer en monitoring). Daarnaast zijn acties benoemd die genomen kunnen worden, als eventueel blijkt dat ongewenste situaties zich voordoen.

 • Integraal Monitorings- en beheerplan gemaal Hoornsedijk en ijzerzandpassage

Vlog februari 2022 - YouTube

Natuurnetwerk Nederland

In en rond het Paterswoldsemeer werkt provincie Groningen aan de ontwikkeling van nieuwe natuur. De natuur bij de Hoornsedijk en het gebied daaromheen maken onderdeel uit van een ecologische verbindingszone bij het Paterswoldsemeer. Deze natuur wordt straks verbonden met de Onlanden, het Leekstermeer en het Zuidlaardermeer, en zo met het Natuur Netwerk Nederland. Meer informatie:

Subsidie

Voor het project krijgt het waterschap subsidie van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer informatie op de officiële website van de Europese Unie ec.europa.eu

Heb je gevonden wat je zocht?