Een maatregelenpakket uitdenken, waarbij we de waterkwaliteit verbeteren volgens de Kaderrichtlijn Water én we inspelen op de recreatieve functie van het Paterswoldsemeer. Deze opgave is binnen een bijzonder en intensief proces van co-creatie opgepakt. Hierbij werkten de Beweging Recreatie Paterswoldsemeer, Natuurmonumenten, Sportvisserij Groningen Drenthe, het Meerschap en waterschap Noorderzijlvest nauw samen.

In juni 2020 riepen we bewoners en gebruikers van het Paterswoldsemeer op om ideeën aan te dragen. Deze zijn deels opgenomen in het maatregelenpakket. In november 2020 legden wij het voorlopig advies bewoners en gebruikers voor. De reacties hierop zijn gebruikt om te komen tot het definitieve advies.

Uitgangspunten

Binnen de samenwerking hebben we heel wat stappen doorlopen (Stappen in de samenwerking):

Vanaf de start van het samenwerkingsproces waren drie dingen duidelijk:

 • De belangrijkste functie van het Paterswoldsemeer is recreatie;
 • Er mag geen significante en structurele overlast ontstaan door waterplanten;
 • De voorgestelde maatregelen moeten toereikend zijn om de doelen van de KRW te behalen.

Daarnaast heeft het gezamenlijke proces geleid tot een aantal belangrijke inzichten. Op hoofdlijnen zijn deze:

 • De meeste winst is te behalen in het verbeteren van de leefomgeving voor vissen en kleine waterbeestje, zoals kevers, slakken en larven van libellen;
 • Maatregelen voor het verbeteren van plekken waar water- en oeverplanten kunnen groeien, dragen bij aan het verbeteren van de leefomgeving voor vissen en waterbeestjes;
 • Er is een omslagpunt van troebel naar helder water. Bij te helder water kan er structurele overlast door waterplanten ontstaan en dat wil het waterschap voorkomen;
 • Om de KRW doelen te behalen, gaan we aanvullende nog 6 ha natuurvriendelijke oevers en natuurvriendelijke zones inrichten. In totaal zal het gehele Paterswoldsemeer dan 11 ha natuurvriendelijke oevers en zones hebben (1 ha Lage Wal, 4 ha NNN Meerweg, 6 ha nog te bepalen);
 • Het is voor de benodigde fosfaatreductie voldoende om in te zetten op de aanleg van het ijzerzandbassin bij gemaal Hoornsedijk, het inlaten van water uit de Drentsche Aa i.p.v. het Noord Willemskanaal bij droogte en het verminderen van bladinval. Aanvullende maatregelen zijn niet nodig.

Advies maatregelen

 • Creëren van 6 hectare leefgebied voor waterplanten, macrofauna en vis door de aanleg van:
  • natuurvriendelijke, smalle oeverzones met plantengordels;
  • natuurvriendelijke zones.
 • Realiseren van schuil- en paaiplaatsen voor vissen door de aanleg van:
  • Vissenbossen, vissenhotels en drijvende plantenbakken;
 • Verminderen van bladinval (in de uitvoering gekoppeld aan bovenstaande maatregelen);
 • Preventief maaien.

Locaties in beeld

Hoe komt het er dan uit te zien na herinrichting? Dat hebben we per locatie laten intekenen. Een bovenaanzicht, een foto van de huidige situatie en een visualisatie van de situatie zoals die er na inrichting er ongeveer uit ziet, laat zien wat u kunt verwachten.

Maatregelen op de kaart

We hebben 6 ha nodig voor inrichting van natuurvriendelijke oevers en – zones. Door verschillende partijen is nu ruim 7 ha aan mogelijke locaties op de kaart ingetekend. Datzelfde geldt voor de locaties voor paai- en schuilplaatsen voor vissen. Ook hiervan hebben we er meer ingetekend dan nodig zijn. Welke locaties hebben uw voorkeur?

Heb je gevonden wat je zocht?